Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten van WebDevil webdesign.

1 De geldigheidsduur van een offerte is veertien (14) dagen. Een offerte is in eerste instantie vrijblijvend. Wanneer er echter exceptionele kosten zijn gemaakt zullen die, wanneer de samenwerking niet geschiedt, bij de aanvrager in rekening worden gebracht.
2 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3 WebDevil webdesign is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte adviezen en gegevens.
4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
5 Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld bij WebDevil webdesign. WebDevil webdesign zal hier adequaat op reageren.
6 In verband met het open source karakter van onze websites heeft u na levering van onze templates geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. Indien er fouten of onverwachte omstandigheden zijn, zullen wij er alles aan doen om u tevreden te krijgen met uw aankoop.
7 Heeft u een onderhoudscontract afgesloten dan heeft u geen opzegtermijn. Het contract is maandelijks opzegbaar.
8 Webdevil is nimmer aansprakelijk voor directe danwel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9 Indien de uitvoering van een overeenkomst door overmacht wordt verhinderd, is WebDevil webdesign gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van WebDevil webdesign onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, natuurgevaar, werkstaking, brand, transportmoeilijkheden, computer- of andere storingen.

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.